loading
Valuta: € EUR 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Ondernemingsgegevens 

Van Eccelpoel NV – Vaneccelpoelwijnen.be
Lierseweg 20
2200 Herentals
E-mail   [email protected]
Tel.        00.32.(0)14.21.26.93
Fax         00.32.(0)14.21.08.38
BTW      BE 0425 265 321

Van Eccelpoel NV
Lierseweg 20
2200 Herentals
RPR Turnhout

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Van Eccelpoel – Wijnen, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Lierseweg 20, BTW BE 0425 265 321, RPR Turnhout, (hierna 'Van Eccelpoel') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Van Eccelpoel moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Van Eccelpoel aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Al de formaliteiten omtrent het importeren van sterke dranken (bijv. accijnzen) door onze klanten buiten België, zijn te dragen door de klant.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dat apart vermeld. Extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten die de klant zal moeten betalen zullen eveneens duidelijk worden vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Van Eccelpoel niet. Van Eccelpoel is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Van Eccelpoel is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Van Eccelpoel. Van Eccelpoel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dat nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Verbod op de ver/aankoop van (sterke) alcoholische dranken aan/door minderjarigen

Van Eccelpoel wijst op de leeftijdsrestrictie die geldt voor -16-jarigen (gewone alcoholische dranken*) en -18-jarigen (sterke alcoholische dranken**).

 • geen sterke drank: gewone bieren en wijnen, mousserende en andere al dan niet gegiste dranken en tussenproducten, bijvoorbeeld porto, sherry en martini.
 • sterke drank: alcoholische dranken met meer dan 1,2% vol gedistilleerde alcohol, bijvoorbeeld (niet-limitatief): bieren en wijnen met een verhoogd alcoholpercentage (+22%), alcoholpops, pisang, pasoa, campari, whisky-cola, gin-tonic, jenevers, cognac, rum, grappa.

Bij twijfel of onduidelijkheid kan U als minderjarige steeds contact opnemen met Van Eccelpoel.

Indien op welke wijze dan ook, bij bestelling of bij levering, door Van Eccelpoel wordt vastgesteld dat de ‘koper’ niet voldoet aan de respectievelijke leeftijdsvoorwaarden, wordt de bestelling niet gevalideerd, en zoniet is de reeds tot stand gekomen koopovereenkomst strijdig met de openbare orde en derhalve absoluut nietig, hetgeen betekent dat de koopovereenkomst voor onbestaande zal worden gehouden, zodat zowel de leveringsverbintenis in hoofde van Van Eccelpoel als de betalingsverbintenis in hoofde van de ‘koper’ teniet wordt gedaan. Van Eccelpoel behoudt zich bij dergelijk bedrog van de ‘koper’ uitdrukkelijk het recht voor een gebeurlijke schadevergoeding op te eisen wegens in haren hoofde doelloos gemaakte kosten.

 

Artikel 4: Online aankopen

De klant kan een bestelling plaatsen via www.vaneccelpoelwijnen.be. Na het ingeven van de gegevens van de klant, kan er een keuze worden gemaakt tussen verzend – en betaalmethodes. Hierna wordt de bestelling bevestigd.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • via kredietkaart (Visa, Mastercard)
 • via bankkaart (Bancontact / Mister Cash )
 • via Ideal
 • via overschrijving op rekeningnummer BE14 0018 0532 3883

Alle hierboven vermelde betaalmethodes worden aangeboden zonder extra kosten.

Van Eccelpoel is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd binnen België.

De levering gebeurt door Bpost.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

De kosten van de levering kosten binnen België € 9,95. Een bestelling vanaf € 300 wordt gratis verzonden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Van Eccelpoel NV.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Van Eccelpoel was geboden.

Bestellingen voor afhaling kunnen daags nadien op vertoon van een betaalbewijs afgehaald worden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Van Eccelpoel.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Van Eccelpoel te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Van Eccelpoel.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de over-eenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag

1)"waarop de Klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";

2)"waarop de Klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.";

3)"waarop de Klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.";

4)"waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.".

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Van Eccelpoel, Lierseweg 20, 2200 Herentals via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Van Eccelpoel heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Van Eccelpoel.  De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Van Eccelpoel zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardever-mindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzin-gen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Van Eccelpoel alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximaal 14 kalenderdagen nadat Van Eccelpoel op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Van Eccelpoel wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Van Eccelpoel geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Voor goederen die vanwege hun omvang niet per gewone post kunnen teruggezonden worden is deze kost afhankelijk van het gewicht van de goederen en van de afstand. Daarnaast varieert deze kost door de tijd heen en in functie van voor ons onvoorspelbare elementen zoals o.a. brandstoftoeslag. De Klant kan deze kost op voorhand nagaan door het tarief voor terugzending te raadplegen bij het vervoerbedrijf dat hij voor de terugzending zou inschakelen. Bij wijze van voorbeeld kan een tarief geconsulteerd worden via deze link: http://www.bpost.be/site/nl/residential/pricing/

 

Van Eccelpoel betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Van Eccelpoel geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de Van Eccelpoel klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Van Eccelpoel.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Van Eccelpoel zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Van Eccelpoel is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)14 21 26 93, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres : Lierseweg 26 ,2200 Herentals. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Van Eccelpoel beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Van Eccelpoel zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Van Eccelpoel respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, en versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Van Eccelpoel, Lierseweg 26, 2200 Herentals, [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Van Eccelpoel, Lierseweg 26, 2200 Herentals, [email protected].

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Van Eccelpoel heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Van Eccelpoel houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Van Eccelpoel, Lierseweg 26, 2200 Herentals, 014 21 26 93, [email protected].

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Volgende cookies kunnen worden gebruikt:

1)‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

2)‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Deze website maakt mogelijk gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wet-telijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Van Eccelpoel om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Van Eccelpoel. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

In geval van betwistingen staat het de klant vrij zich te wenden tot het Europese ODR-platform via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping
Het Van Eccelpoel team is blij met jouw bezoek! Omdat we enkel voor de beste kwaliteit en service gaan, gebruikt deze site calorievrije cookies. In kleine bestandjes bewaren we jouw voorkeuren. Het helpt ons om jouw (gebruiks)ervaring met onze webshop te perfectioneren. Genoeg cookies? Verwijder ze van jouw browser! Manage cookies
← Keer terug naar de backoffice    • Méér dan 60 jaar ervaring • Kwalitatieve wijnen en spirits • 90% eigen import • Gratis verzending vanaf €300 • Vrijblijvende degustaties in onze wijnkelder • Verbergen